about ekoblok

บริษัท อีโค แมท จำกัด จด ทะเบียนบริษัท เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2548 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิต คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบา จากวัตถุดิบ ปูนซิเมนต์ผงไม้ และ เถ้าจากการเผาไหม้ ตามอนุสิทธิบัตรที่ 2798 ซึ่งเป็นนวัตกรรมการนำวัสดุรีไซเคิลมาผลิตเป็นบล็อกก่อผนังที่มีคุณประโยชน์หลายประการโดยกรรมการของบริษัทฯเป็นผู้ประดิษฐ์สูตร
สำนักงานส่งเสริมการลงทุน : บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประเภทผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนและทนไฟ

การผลิต : โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี บนพื้นที่ 15 ไร่ มีกำลังการผลิต 300,000 ก้อนต่อเดือน
พันธมิตรอุตสาหกรรม : บริษัทฯมีพันธมิตรอุตสาหกรรมที่ผลิตคอนกรีต EKOBLOK ตามอนุสิทธิบัตรเดียวกัน ดังนี้
1. บริษัท เอส.เอส.คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี กำลังการผลิต 250,000 ก้อนต่อเดือน
2. บริษัท สิทธิบล็อค จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี กำลังการผลิต 250,000 ก้อนต่อเดือน
3. บริษัท รุ่งเรืองสอดส่อง จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี 20 ไร่ 3 งาน / กำลังการผลิต 300,000 ก้อนต่อเดือน
4. บริษัท อีสเทรินไทยอินดัสทรี่ จำกัด โรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
กำลังการผลิต 300,000 ก้อนต่อเดือน
5. บริษัท สยามพัฒนาคอนกรีต จำกัด โรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูน กำลังการผลิต 300,000 ก้อนต่อเดือน

 

เกียรติบัตรและรางวัล

workimg
ประกาศเกียรติคุณ การประกวดออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่3 ประจำปี 2553ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
workimg
ประกาศเกียรติคุณ รางวัล Popular Vote การประกวดออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจแห่งประเทศไทยครั้งที่3 ประจำปี 2553 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
workimg

เกียรติบัตร การออกแบบเชิงนวัตกรรม ด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ( Green Design) ประจำปี 2554 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

workimg
การรับรองฉลากเขียว (Green Label ) ประเภท วัสดุก่อผนัง
จาก โครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
workimg
ร่วมแสดงนิทรรศการ “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2556”
เนื่องจากใช้เถ้าแกลบ ที่เป็นวัสดุเหลือจากการเผาแกลบ( เพื่อผลิตไฟฟ้า) นำกลับมาผลิตเป็นอิฐก่อผนังที่ให้คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ ในการก่อสร้างหลายประการ
workimg
เกียรติบัตร และการรับรอง จากต่างประเทศ

ผู้ก่อตั้งและกรรมการของบริษัท

เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางวิศวกรรม เทคโนโลยี และการจัดการ ประกอบด้วย

นายปัญญาสาร ปริศวงศ์

ประธานกรรมการบริหาร

นายธนกร ปริศวงศ์

กรรมการบริหาร

นางสาวรัสรา สอดส่อง

กรรมการบริหาร