about ekoblok

บริษัท อีโค แมท จำกัด จด ทะเบียนบริษัท เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2548 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิต คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบา จากวัตถุดิบ ปูนซิเมนต์ผงไม้ และ เถ้าจากการเผาไหม้ ตามอนุสิทธิบัตรที่ 2798 ซึ่งเป็นนวัตกรรมการนำวัสดุรีไซเคิลมาผลิตเป็นบล็อกก่อผนังที่มีคุณประโยชน์หลายประการโดยกรรมการของบริษัทฯเป็นผู้ประดิษฐ์สูตร
สำนักงานส่งเสริมการลงทุน : บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประเภทผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนและทนไฟ

การผลิต : โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี บนพื้นที่ 15 ไร่ มีกำลังการผลิต 300,000 ก้อนต่อเดือน
พันธมิตรอุตสาหกรรม : บริษัทฯมีพันธมิตรอุตสาหกรรมที่ผลิตคอนกรีต EKOBLOK ตามอนุสิทธิบัตรเดียวกัน

 

เกียรติบัตรและรางวัล

workimg
ประกาศเกียรติคุณ การประกวดออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่3 ประจำปี 2553ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
workimg
ประกาศเกียรติคุณ รางวัล Popular Vote การประกวดออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจแห่งประเทศไทยครั้งที่3 ประจำปี 2553 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
workimg

เกียรติบัตร การออกแบบเชิงนวัตกรรม ด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ( Green Design) ประจำปี 2554 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

workimg
การรับรองฉลากเขียว (Green Label ) ประเภท วัสดุก่อผนัง
จาก โครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
workimg
ร่วมแสดงนิทรรศการ “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2556”
เนื่องจากใช้เถ้าแกลบ ที่เป็นวัสดุเหลือจากการเผาแกลบ( เพื่อผลิตไฟฟ้า) นำกลับมาผลิตเป็นอิฐก่อผนังที่ให้คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ ในการก่อสร้างหลายประการ
workimg
เกียรติบัตร และการรับรอง จากต่างประเทศ

ผู้ก่อตั้งและกรรมการของบริษัท

เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางวิศวกรรม เทคโนโลยี และการจัดการ ประกอบด้วย

นายปัญญาสาร ปริศวงศ์

ประธานกรรมการบริหาร

นายธนกร ปริศวงศ์

กรรมการบริหาร